Македонски железници во соработка со градот Скопје и општина Кисела Вода превземаат мерки за зголемување на безбедноста во сообраќајот. 

За таа цел направена е интервенција на горниот строј на пругата со поставување на нови бетонски прагови, како и рачно осигурување на патниот премин с