V I Z I O N I
 • – Bashkëpunimi ndërkombëtar i PE MR Infrastrukturës – Shkup përmes Shoqatës Evropiane të Kompanive të Infrastrukturës Hekurudhore;
 • – Përshtatja e zhvillimit të infrastrukturës hekurudhore me pjesën tjetër të mënyrave të transportit në sektorin e transportit në Republikën e Maqedonisë;
 • – Modernizimi dhe ripërtëritja e infrastrukturës hekurudhore ekzistuese;
 • – Ndërtimi i infrastrukturës së re hekurudhore;
 • – Krijimi i një rrjeti të integruar të telekomunikacionit në të gjithë territorin e PE MR Infrastrukturës – Shkup;
 • – Krijimi i një burimi të qëndrueshëm për financimin e infrastrukturës hekurudhore ekzistuese;
 • – Strategjia e marketingut për tërheqjen e operatorëve të rinj hekurudhorë.
M I S I O N I

1. Zbatimi i plotë i Direktivave të Bashkimit Evropian për paketat e para dhe të dyta hekurudhore, si dhe zbatimi i Ligjit për Hekurudhat dhe Ligjit për Sigurinë Hekurudhore.

2. Afirmimi i parametrave të mëposhtëm:

 • – Cilësia
 • – Besueshmëria
 • – Siguria
 • – Sherbime te percjelljes komerciale per infrastrukturen hekurudhore
 • – Standardet Ndërkombëtare (UIC, RNE, OTIF).