Менаџерски тим на МЖ – Инфраструктура
1. Директор – Фестим Халили
2. В.Д. Пом.директор за Општи работи – Сашко Ристески
3. Пом.Директор за економски и финансиски работи – Димитрула Ацевска, дипл.екомомист
4. Пом.Директор за човечки ресурси – Цена Поповска, дипл. социолог
5. Пом.Директор за сообраќај – Ивица Алексовски, дипл. економист
6. Пом.Директор за пруги – Владимир Трајковски дипл.градежен инг.
7. Пом.Директор за електротехнички постројки – Петар Спасовски, дипл.ел.инг