За време на отоманската империја во XIX век патиштата во Македонија низ кои поминувале карваните биле во многу лоша состојба, поради што патувањето и транспортот бил многу отежнат. Тоа биле старите римски траси кои дотогаш никогаш не биле обновени.
Во XIX век, пред да се изгради железничка