УПРАВЕН ОДБОР

1. Софија Ристова – Претседател
2. Валентина Ивановска – зам. Претседател
3. Слаѓана Беќарова – член
4. Андреа Станојковски – член
5. Касам Демири – член

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Александар Стефановиќ- Претседател
2. Хермина Николовска – зам.Претседател
3. Бесмира Ејупи – член
4. Мухамет Исмаили – член