Јавното претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Република Северна Македонија во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта во целост го реконструираа патниот премин на регионалниот пат Куманово-Опаје-Липково кај селото Лопате кој беше значително оштетена и преставуваше