Директорот на ЈП Македонски Железници-Инфрастрктура Ирфан Асани присуствува на балканскиот форум за транспорт и инграструктура во железничкиот сообраќај кој се одржува во Бугарија . 

Во рамки на овој форум Асани истакна дека Република Mакедонија е крстосница на двата паневропски корид