Контакт

ЈП за железничка инфраструктура Железници на Република Северна  Македонија

Ул. Јордан Мијалков 50 б Скопје

Тел. ++ 389 (0)2 3227 903

E-mail: info@mzi.mk

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Љида Трендова – Раководител на одделение за комуникации
Тел. 02 2449 052
E-mail: l.trendova@mzi.mk

 

м-р Тони Ѓуревски, Офицер за заштита на лични податоци

E-mail: gjurevski@mzi.mk

Тел.: 02 2449 061

Моб. 070 265-741

 

Сектор за јавни набавки:
Влатко Китановски – Раководител на Сектор за јавни набавки и продажба
тел: 02/3115-419 и 02/2449-630
E-mail: mz.infra.nabavno@mzi.mк

 

Лице за комуникација со граѓани, co одереден вид и степен на попреченост
Мирјана Србиноска
Тел: 02 2449 091
E-mail: m.srbinoska@mzi.mk

Анета Каранфиловска
Тел: 02 2449 416
E-mail: aneta.karanfilovska@mzi.mk

 

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Томи Трајковски, Раководител на Сектор за правни работи и недвижности

Тел.: 02 2449 787

E-mail: tomi.trajkovski@mzi.mk

 

Лице овластено за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Бујамин Фазлиу, Раководител на одделение за правни работи

Тел.: 02 2449 789

E-mail: b.fazliu@mzi.mk

Контактирај не!

    Име и презиме required

    Email required

    Порака