На 08.12.2011 година се одржа Генералното собрание на светската асоцијација  UIC во Париз.
Како представници на ЈП МЖ Инфраструктура на собранието присуствув