На Генералното собрание на асоцијацијата РНЕ  одржано на 01.12.2011

      година во Виена  едногласно беше изгласано ЈП Македонски

      железници-Инфраструктура да с