Në bazë të nenit 19, paragrafi 2, pika 11 dhe neni 19-a nga Ligji për ndërmarrje publike, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 dhe 35/19 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19), neni 31 nga Statuti i Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut- Shkup dhe Vendimit nr. 0201- 2549/2 nga 23.04.2021 nga Bordi drejtues për shpalljen e konkursit publik për zgjedhje të drejtorit, Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut- Shkup shpall

KONKURS PUBLIK

për zgjedhje të drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut- Shkup

Konkurs publik