Одлуки за избор на кандидати по јавен оглас

Одлуки за избор на кандидати по јавен оглас за вработување на даватели на услуги на линкот подолу. Одлуки за избор на кандидати

Јавен оглас за вработување

Јавен оглас за вработување на определено време Бр.1-2021. Огласот и пријавата можете да ги симнете на линкот подолу: Јавен оглас за вработувањена опредеено време бр.1-2021 Пријава за вработување Јавен оглас за вработување на определено време. alb

Јавен оглас за вработување во ЈПЖРСМ

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Репунлика Северна Македонија објавува оглас за вработување. Огласот и пријавата за пријавување може да ги превземете во линковите подолу. јавен оглас – даватели на јавни услуги – 2021 Јавен оглас-помошно технички лица- 2021 јавен оглас – даватели на јавни услуги – 2021 (ALBANSKI) Јавен оглас-помошно технички лица- 2021 […]

Јавен конкурс за избор на заменик директор на јавното претпријатие за железничка инфраструктура

Врз основа на член 19, став 2, точка 11 и член 19-а од Законот за јавни претпријатија, („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 31 од Статутот на […]

Konkurs publik për zgjedhje të drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore

Në bazë të nenit 19, paragrafi 2, pika 11 dhe neni 19-a nga Ligji për ndërmarrje publike, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 dhe 35/19 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19), neni […]

Јавен конкурс за избор на директор на јавното претпријатие за железничка инфраструктура

Врз основа на член 19, став 2, точка 11 и член 19-а од Законот за јавни претпријатија, („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 31 од Статутот на Јавното претпријатие […]