Врз основа на член 19, став 2, точка 11 и член 19-а од Законот за јавни претпријатија, („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 31 од Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје и Одлукатa бр. 0201- 2549/2 од 23.04.2021 година од Управниот одбор за распишување на јавен конкурс за избор на директор, Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје објавува

ЈАВЕН КОНКУРС

за  избор на  директор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.

Заинтересираните кандидати, условите за избор можат да ги видат во документот подолу.

Javen konkurs