На 15.11.2011 година беа пуштени во редовна работа пет патни премини осигурани со сигнално-сигурносни уреди на потегот Тетово – Гостивар.
Овој проект е дел од проектот „ Осигурување на 14 патни премини на железничката пруга Г.Петров – Кичево “ . За реализација на р