Во Одлуката на Владата за изменување на Одлуката за основање  на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје, објавена во Службен Весник Бр. 86 од 1 април 2020 година, се наведува дека скратениот назив на претпријатието е ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје, а скратениот назив на претпријатието за меѓународен промет е ZRSMI.