На 22.03.2012 година се склучија три Договори помеѓу ЈП МЖ Инфраструктура и фирмата Искра Системи од Љубљана , Р.Словенија.
Трите Договори се всушност исполнување на дел од Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2012 година донесена од Владата на Републик