Изградбата на железничкиот Коридор осум на делот од Куманово кон граница со Република Бугарија – источен дел, започнува на 2 март 2014 година.

Свечаноста по повод започнување на работите на реализација на железничкиот проект за реконструкција на Корид

Куманово Клечовце (.jpg) Превземи:… Google Earth map Превземи:…