Во инфраструктурниот циклус кој ја зафати железницата последниве години покрај реконструкцијата на коридорот 10, изградбата на првата делница од Коридорот 8, и рекнструкцијата на железничките станици.

ЈП МЖ Инфраструктура успеа да направи реконструкција и на жел. станица Скопје – Товарна с