Projektimi

Departamenti i dizajnit kryen punë të dizajnit për nevojat e PE MZ Infrastruktura, dhe në raste të caktuara përgatit dokumentacionin për investitorët e jashtëm:

1. Për PE MZ Infrastrukturën ne përgatisim dokumentacionin tekniko-investues për:

– Dokumentacioni teknik i investimeve në nivelin e para-projekteve dhe projekteve konceptuale për hekurudhat e reja brenda rrjetit të PE MZ

– Projektet themelore për rregullimin dhe rindërtimin e hekurudhave brenda PE MZ

– Projektet themelore për ndërtimin e objekteve të reja dhe rehabilitimin e stacioneve ekzistuese (ndërtesat e stacioneve, depot dhe objektet e tjera)

– Projektet themelore për rehabilitimin e objekteve ekzistuese dhe ndërtimin e objekteve të reja nga vija e poshtme e hekurudhave (urat, grykat, muret mbajtëse, rehabilitimi i rrëshqitjeve të tokës dhe të tjera)

2. Për investitorët e jashtëm, ne përgatisim dhe kryejmë punët e mëposhtme të projektit:

– Projektet për hekurudhat industriale dhe binarët për përdoruesit e jashtëm të shërbimeve hekurudhore, kryesisht për subjektet më të mëdha ekonomike që kanë nevojë për transport masiv