Работите на ремонтот ќе бидат реализирани со два Тендери.
Првиот Тендер ги вклучува пругите: Табановце-Карпош (должина  5 718,76m);  Карпош-Куманово (должина 5 914,88m) и Миравци-Смоквица (должина 12 476,69m). Договорот за
извршување на работите од овој тендер се потпишува денес.
Последниот рем