Врз основа член 26 од Статутот на јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Северна Македонија – Скопје, Управниот одбор на седница одржана на ден 21.06.2021 година, донесе

ОДЛУКА за поништување на јавен конкурс за избор на заменик на директор

ОДЛУКАТА на УО заинтересираните странки може да ја првземат во документот подолу

 

odluka za ponistuvanje na javen konkurs za zamenik direktor