Ndërmarrja Publike për Infrastrukturën Hekurudhore Hekurudhat Maqedonisë Verirore – Shkup ofron një shërbim: Mirëmbajtja e shinave të industrisë

Ofruesi i shërbimit është pronari i pista industriale. Mirëmbajtja e rregullt e pistës dhe impianteve nënkupton rregullimin e pistës dhe kthesat në drejtim dhe nivel, korrigjimin e gjerësisë së pistës dhe kthesat nën shkallë, zëvendësimin e veçantë të pragjeve në pistë dhe pikat e kthesës me pragje të zakonshme dhe kthyese vetëm punë të rregullt, zëvendësimin e pistës së vogël , zëvendësimi i materialit të vjetëruar, zëvendësimi i elementeve individuale të kthimit të shiritit, mirëmbajtja e vijës së sipërme, mirëmbajtja e instalimeve elektrike, instalimet SS dhe bravat kthyese, rrëshqitjet dhe sinjalet me zëvendësimin individual të elementeve individuale. Detyrimet e kryerësit, detyrimet e porositësit dhe dispozitat e tjera përcaktohen në kontratën e lidhur nga përmbushësi dhe porositësi. Norma e orës për gjëra të caktuara llogaritet sipas Normave të llogarive