Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (,,Службен весник на Република Македонија бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16) ЈП ЖРСМ Инфраструктура- Скопје  ја објавува следнава:

Листа на информации од јавен карактер

 1. Законски и подзаконски акти
 • Закон за железнички систем
 • Закон за сигурност во железничкиот систем
 1. Интерни нормативни акти
 • Статут
 • Кодекс за администрација
 • Правилник за систематизација на работни места
 • Правилник за безбедност и здравје при работа ЈП ЖРСМ Инфраструктура
 • Правилник за службена облека на вработените на ЈП ЖРСМ Инфраструктура
 • Список на вработени во ЈПЖРСМ Инфраструктура
 1. Раководство
 2. Состав на Управен одбор и Надзорен одбор
 3. Организациска структура
 4. Објава на мрежа
 5. Возен ред
 6. Тримесечни извештаи за работа на ЈП ЖРСМ Инфраструктура
 7. Годишна сметка
 8. Годишен извештај за работењето на ЈП ЖРСМ Инфаструктура
 9. Извештај на независниот ревизор
 10. Бизнис план на ЈП ЖРСМ Инфраструктура
 11. Годишни планови за јавни набавки
 12. Јавни набавки, Огласи
Наслов

No Packages Found

  Наслов

  No Packages Found