Mbikqyrje

Sektori për investime, mbikëqyrje dhe zhvillim, brenda kompetencave të tij, kryen këto aktivitete:

– Mbikëqyrja mbi ndërtimin e ndërtesave sipas nenit 57 të Ligjit për Ndërtim (Gazeta Zyrtare nr. 130 datë 28.10.2009)

– Auditimi i projekteve dhe zgjidhjeve teknike

– Lëshimi i Opinionit për realizimin e ndërtimeve në zonën e mbrojtjes së hekurudhës

– Lëshimi i kushteve teknike për realizimin e ndërtimeve në zonën e mbrojtjes së hekurudhës, në përputhje me nenin 35 të Ligjit për hekurudhat Fletorja Zyrtare nr. 58 i 11.05.2007) (

Lëshimi i kushteve teknike për realizimin e ndërtimeve nga persona juridikë ose fizikë në mbrojtje dhe në brezin hekurudhor të hekurudhës, të cilat kryhen paralelisht me hekurudhën ose kalojnë nën bykun e hekurudhës (kabllot optike, tubat e ujësjellësit, tubat e kanalizimeve, tubacionet e gazit, tuba uji termik, tuba gazi, linja telefonike dhe elektrike)

– Mbikëqyrja gjatë ndërtimit të ndërtimeve nga persona juridikë ose fizikë në mbrojtje dhe në brezin hekurudhor të hekurudhës, të cilat kryhen paralelisht me hekurudhën ose kalojnë nën lëvoren e hekurudhës (kabllot optike, tubat e ujit, tubat e kanalizimeve, tubat e gazit, tubat për uji termal, tubat e gazit, linjat telefonike dhe elektrike)

– Sigurimi i mbylljes hekurudhore ose futja e ngasjes së ngadaltë për realizimin e ndërtimeve në brezin hekurudhor të hekurudhës nga persona juridikë ose fizikë

– Lëshimi i Opinionit, Kushteve Teknike dhe Mbikëqyrjes gjatë rindërtimit dhe përshtatjes së objekteve me qira

– Vlerësimi i fondeve të investuara për rindërtimin, adaptimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të objekteve me qira