В И З И Ј А

Меѓународна соработка на ЈП МЖ Инфраструктура – Скопје преку Европската асоцијација на претпријатија за железничка инфраструктура;- Усогласување на развојот на железничката инфраструктура со останатите превози во транспортниот сектор во Република Македонија;- Модернизација и ремонт на постојната железничка инфраструктура;- Изградба на нова железничка инфраструктура;- Воспоставување интегрирана телекомуникациска мрежа на целата територија на ЈП МЖ Инфраструктура – Скопје;- Воспоставување стабилен извор за финансирање на постојната железничка инфраструктура;- Маркетиншка стратегија за привлекување нови железнички оператори.

 

М И С И Ј А

1. ЦелоснаимплементацијанадирективитенаЕвропскатаУнијаодпрвиотивториотпакет на железниците, какоиимплементацијанаЗаконотзажелезницииЗаконотзабезбедност во железничкиот сообраќај.

2. Афирмацијанаследнивепараметри:- Квалитет,- Сигурност,- Безбедност,- Комерцијални услуги запристапконжелезничкатаинфраструктура,- Меѓународнистандарди (UIC, RNE, OTIF).