1. Drejtor – Festim Halili
2. U.D. Nd.drejtor për punë të përgjithshme – Sasko Risteski
3. Nd.drejtor për çështjet ekonomike dhe financiare – Dimitrula Acevska, ekonomist i diplomuar
4. Nd.drejtor për resurset njerëzore – Cena Popovska, sociolog i diplomuar
5. Nd.drejtor për trafik – Ivica Aleksovski, ekonomist i diplomuar
6. Nd.drejtor për hekurudhat – Vladimir Trajkovski inxh. i ndërtimit i diplomuar
7. Nd.drejtor për instalimet elektrike – Petar Spasovski, elektro inxh. i diplomuar