Јавното претпријатие за Македонски железници Инфраструктура– Скопје се стекна со меѓународно признат сертификат за одличност во спроведувањето на јавните набавки (CIPS Corporate Certification Primary Award) доделен од страна на Институот за набавки и снабдување (Chartered Institute of Procurement &amp; Supply -CIPS) од Велика Британија.<di

</di

Македонски железници Инфраструктура прва јавна институција со признат меѓународен сертификат за спроведув Превземи:…