Започна работатата за воведување  на стандардизација по ИСО
       9001/2008 во ЈП МЖ Инфраструктура .
Посебна комисија формирана во ЈП МЖ Инфраструктура започна со работа заедно со  сертифицирана фирма за да може да се направат услови за воведување на стандардот ИСО 9001 кој предс