Започнувајки од 16.06.2013 година, возот 613 на релација Табановци – Гевгелија и возот 632 на релацијата Гевгелија – Скопје ќе сообраќа како што е предвидено со возниот ред за 2012/2013 година

ЈП МЖ Инфраструктура