Менаџерски тим на ЈП ЖРСМ – Инфраструктура

 

Директор – Зоран Трифуновски

Тел.: ++ 389 (0)2 23227 903

E-mail: info@mzi.mk

 

Пом.директор за Општи работи – Невзат Мамути

Тел.: ++ 389 (0)2 2449 808

E-mail: nevzat.mamuti@mzi.mk

Пом.директор за економски и финансиски работи – Магдалена Јованова

Тел.: ++389 (0)2 2449 740

E-mail: m.jovanova@mzi.mk

Пом.директор за човечки ресурси – Цена Поповска,

Тел.: ++ 389 (0)2 2449 838

E-mail: c.popovska@mzi.mk

Пом.директор за сообраќај – Никола Марков

Тел.: ++ 389 (0)2 2449 110

E-mail: n.markov@mzi.mk

Пом.директор за пруги – Дритон Руси

Тел.: ++389 (0)2 2449 740

E-mail: d.rusi@mzi.mk

Пом.директор за електротехнички постројки – Боро Радевски

Тел.: ++389 (0)2 2449 535

E-mail:boro.radevski@mzi.mk