Започната реализацијата на проектот „ Мулти модален терминал во жел.станица Товарна – Скопје “
По иницијатива на ЈП МЖ Инфраструктура ,а со подршка на
Министерството за транспорт и врски и царинската упава на Р.М. започна активност за Желзничката станица Товарна Скопје постане цариснски