Последниве години железницата  во Република Македонија се наоѓа во голем инвестициски циклус. Тој се состои во реконструкција и модернизација на Коридорот 10 од Табановци до Гевгелија и изградба на недоизградениот Коридорот 8 кон Р. Бугарија и Р. Албанија. 

Во завршна фаза е ремонтот на