ЈП МЖ Инфраструктура е компанија одговорна за одржување на пругите и на постројките со обврска за редовно и безбедно функционирање на железничкиот и на друмскиот сообраќај. По должината на пругите на територија на Република Македонија се вградени: сигнално-сигурносна и телекомуникациска оп