На последната седница на управниод одбор на Јавното претпријатие Македонски Железници-Инфраструктура, Ирфан Асани ја доби довербата да биде директор и во наредните четири години. 

Асани во првиот четири годишен мандат со големи напори и работа успеа да ги реши поголемите проблеми кои ги затекн