Директорот на Јавното претпријатие Македонски Железници-Инфраструктура г. Ирфан Асани заедно со менаџерскиот тим оствари средба со претседателот на европската заедница за железниц