• All
 • Uncategorized
 • вести
 • Годишни извештаи
 • Годишни извештаи Јавен карактер
 • ЗА НАС
 • Интерни нормативни акти
 • Јавни огласи
 • Органограм
 • Пристап кон инфраструктура
 • ПРИСТАП КОН ИНФРАСТРУКТУРА
 • Ревизорски извештаи
 • Регулатива
 • Тримесечни извештаи

Годишен план за спречување корупција

Годишен план за спречување корупција Годишен план за спречување на корупција

Упатство за пополнување

Упатсто за пополнување

Нарачка на траса

Нарачка на траса

Објава на мрежа 2022

Објава на мрежа 2022 година ОБЈАВА НА МРЕЖА 2022

Органограм на ЈП ЖРСМ Инфраструктура

Органограм на ЈП ЖРСМ Инфраструктура   MK_ОРГAНОГРАМ ЈП ЖРСМ Инфраструктура

Organisation chart of ZRSM Infrastructure

Organisation chart of  ZRSM Infrastructure EN_Organisation chart PE ZRSM Infrastructure

Одлуки за избор на кандидати по јавен оглас

Одлуки за избор на кандидати по јавен оглас за вработување на даватели на услуги на линкот подолу. Одлуки за избор на кандидати

Извештај за 2 квартал 2021

Извештај за 2 квартал 2021 година Извештај за 2 квартал 2021 година

Јавен оглас за вработување

Јавен оглас за вработување на определено време Бр.1-2021. Огласот и пријавата можете да ги симнете на линкот подолу: Јавен оглас за вработувањена опредеено време бр.1-2021 Пријава за вработување Јавен оглас за вработување на определено време. alb

Годишен извештај за 2020

Годишен извештај за 2020 Годишен Извештај 2020

Годишна сметка 2020

Годишна сметка на ЈП ЖРСМ Инфраструктура за 2020 Годишна сметка 2020

Годишен извештај 2020 година

Годишен извештај на ЈП ЖРСМ Инфраструктура за 2020 година ГОДИШЕН ИЗВEШТАЈ 2020

Network Statement 2021

Network Statement 2021 NETWORK STATEMENT 2021

Колективен договор

Колективен договор на ЈП ЖРСМ ИНФРАСТРУКТУРА Колективен договор

Анекс на колективен договор

Анекс на Колективен договор на ЈП ЖРСМ Инфраструктура Анекс на Колективниот договор

Ревизорски извештај за 2020 година

Извештај на Независниот ревизор и финансиските извештаи на ЈП ЖРСМ Инфраструктура за 2020 година Ревизорски извештај 2020

Јавен оглас за вработување во ЈПЖРСМ

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Репунлика Северна Македонија објавува оглас за вработување. Огласот и пријавата за пријавување може да ги превземете во линковите подолу. јавен оглас – даватели на јавни услуги – 2021 Јавен оглас-помошно технички лица- 2021 јавен оглас – даватели на јавни услуги – 2021 (ALBANSKI) Јавен оглас-помошно технички лица- 2021 […]

Поништување на оглас за избор на заменик директор на јавното претпријатие за железничка инфраструктура

Врз основа член 26 од Статутот на јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Северна Македонија – Скопје, Управниот одбор на седница одржана на ден 21.06.2021 година, донесе ОДЛУКА за поништување на јавен конкурс за избор на заменик на директор ОДЛУКАТА на УО заинтересираните странки може да ја првземат во документот подолу   odluka za […]

Јавен конкурс за избор на заменик директор на јавното претпријатие за железничка инфраструктура

Врз основа на член 19, став 2, точка 11 и член 19-а од Законот за јавни претпријатија, („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 31 од Статутот на […]

Локвенец-Папукчиски: Обезбедени се средства за железничката пруга Софија-Скопје, градбата ќе се интензивира за остварување на европската агенда за поврзување на целиот регион

„Конечно, после речиси 30 години, железничката пруга за поврзување на Северна Македонија и Бугарија станува реалност. Добрите намери со кои беа поплочени повеќе најави досега, сега се преточени во конкретни, реални и најважно од сѐ – остварливи цели. Реалност, затоа што парите се обезбедени, вкупно 165 милиони евра. Реалност, затоа што имаме комплетно готов проект […]