Телекомуникации, оптика
ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје поседува Интегрирана телекомуникациска мрежа за сопствени потреби и изнајмува за надворешни корисници дигитални линии на интегрирана телекомуникациска мрежа. Висината на цените за изнајмување на капацитетите е дадена во табелата повеќе преземи пдф филот.

ОДЛУКА
Се утврдува висина на цена за изнајмување на капацитети на дигитални линии на интегрирана телекомуникациска мрежа на ЈП за железничка инфраструктура Македонски Железници-Скопје и тоа како следи:

a). IP Metro Ethernet - Услуга, (повеќе во пдф филот)

b). Капацитети на SDH мрежа - Услуга, (повеќе во пдф филот)
Odlukaceni Преземи...
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG