Брзини
Брзини на пругата

Прегледот на најголемите дозволени брзини на железничката мрежа е во Прилог 2, Табела бр. 1 на Објавата .
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG