ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
Реализацијата на проектите за развивање на железничката инфраструктура, модернизацијата на железничкиот систем и зголемувањето на сигурноста во сообраќајот претставуваат долг и сложен процес на промена на состојбите. 

Преземи тука...
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG