ИСПРАВКА НА ОБЈАВА ПО ВТОРПАТ бр. 5168/3/2015 за давање под закуп на деловна зграда и деловен простор по пат на електронско јавно наддавање
Во согласност со Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2013, 69/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014, 180/2014, 51/2015, 61/2015 и 129/2015), а врз основа на Одлуката за издавање под закуп на деловна зграда и деловен простор бр. 5168/1 од 25.11.2015 година
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG