ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:  1513/2/2014

ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје

I.1.2) Адреса: ул.Јордан Мијалков бр 50б

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски    Адреса на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk    Телефон/Факс: 02/3115419/02 3111376

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Друго

ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

мерење на заштитно и громобранско заземјување

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 93.000,00 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12
Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
на територија на ЈП МЖ Инфраструктура

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден во тендерската документација

II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ IIIПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? Не

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
дадени во тендерска документација

ДЕЛ IVПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.2) Гаранција на понудата: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

ДЕЛ VАДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 22.12.2014 во 13.00 часот

V.1.2) Период на важност на понудата: 90 денови

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 19-12-2014 15:30

V.2) Дополнителни информации:

V.3) Датум на објава: 16-12-2014

ДЕЛ VIДОКУМЕНТИ

 

https://e-nabavki.gov.mk/Images/DocumentImages/word.jpgтендерска документација.doc   

Симнувањето на документација е можно само од јавна страна!

 

ДЕЛ VIIПОНИШТУВАЊА

 

 

ДЕЛ VIIIПРИЛОЗИ  

 

 

ДЕЛ IXИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

 

 

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG