Известување
Започнувајки од 16.06.2013 година, возот 613 на релација Табановци - Гевгелија и возот 632 на релацијата Гевгелија - Скопје ќе сообраќа како што е предвидено со возниот ред за 2012/2013 годинаЈП МЖ Инфраструктура
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG