Енергетска Ефикасност во Македонски Железници Инфраструктура
Истражување во врска со енергетската состојба на инфраструктурата на JП „Македонски железници“
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG