ИСПРАВКА НА ОБЈАВА ПО ВТОРПАТ бр. 5168/3/2015 за давање под закуп на деловна зграда и деловен простор по пат на електронско јавно наддавање
Posted on 15.Dec.2015
Ревизија на основен проект за пругата Кичево – Р. Албанија
Posted on 22.Apr.2015
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Posted on 04.Mar.2015
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Posted on 03.Mar.2015
ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 03.Mar.2015
ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Posted on 17.Dec.2014
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG