МЕНАЏЕРСКИ ТИМ НА ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА
1. Директор - Ирфан Асани, дипломиран политиколог
2. Пом.Директор за општи работи – Петар Спасовски, дипл.ел.инг.
3. Пом.Директор за економски и финансиски работи – Димитрула Ацевска, дипл.екомомист
4. Пом.Директор за човечки ресурси – Славица Поповска, М-р менаџмент на човечки ресурси
5. Пом.Директор за сообраќај – Ивица Алексовски, дипл. економист
6. Пом.Директор за пруги – Владимир Трајковски дипл.градежен инг.
7. Пом.Директор за електротехнички постројки – Милан Јанкулоски, дипл.ел.инг
INFO
Information about the price of railway tickets can be obtained at:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telephone: 2449-212
PARTNERS
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG