View Larger Map
Contact information
JP HM Infrastructure - Skopje
„Zeleznicka“ 50б MK 1000
Skopje, Republic of Macedonia
Fax: +389 (2) 2462 330
INFO for Train Timetable:
+389 (2) 3 164 255
Person për komunikim me Qytetaret:
+389 (2) 2 449 212
Referent përgjegjës për mbrojtje psikologjike, me lloj dhe nivel të caktuar të hendikepit
Slavica Kostadinova
Kryeshefi për kujdesin psikologjik
Tel: 02 2449 006
e-mail: s.kostadinova@mzi.mk
INFO
Information about the price of railway tickets can be obtained at:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telephone: 2449-212
PARTNERS
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG